Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: styczeń, 2019

29 stycznia 2019 r. w zakładzie przy ul. Staszica i 30 stycznia 2019 r. w zakładzie przy
ul. Przemysłowej odbędą się wybory Społecznej Inspekcji Pracy w Gedia Poland Sp. z o.o.

Poniżej Regulamin wyborów:

REGULAMIN WYBORÓW SIP

Działające w GEDIA POLAND Sp. z o.o. ul. Staszica 2, 67-100 Nowa Sól organizacje związkowe o nazwie:

– Organizacja Zakładowa nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy” GEDIA Poland Sp. z o.o.,
– NSZZ Pracowników Gedia Poland Sp. z o.o.
– Ogólnopolski Związek Zawodowy „ALTERNATYWA”,

ustaliły następujące zasady przeprowadzenia wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy oraz Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy.

§ 1

Społeczna inspekcja pracy w GEDIA POLAND Sp. z o.o. – funkcjonuje w formie:

1) Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – w liczbie 1,
2) Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy – w liczbie 8:

– W1 – 1 inspektor
– W2 – 1 inspektor
– W3 – 1 inspektor
– Tłoczenie na Gorąco – 1 inspektor
– LOGISTYKA – 1 inspektor
– Narzędziownia – 1 inspektor
– Kontrola Jakości – 1 inspektor
– Pracownicy biurowi i około produkcyjni – 1 inspektor

W przypadku braku wyboru Inspektora na danym Wydziale (obszarze), obowiązki Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy przejmuje Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy, bądź inny WSIP wyznaczony przez ZSIP.

§ 2

1. Bierne prawo wyborcze – na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
przysługuje każdemu pracownikowi Zakładu, bez względu na rodzaj zawartej
umowy o pracę, który posiada, co najmniej 5 letni staż pracy w Zakładzie Pracy.

2. Bierne prawo wyborcze – na Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy
przysługuje każdemu pracownikowi Wydziału, bez względu na rodzaj zawartej
umowy o pracę, który posiada, co najmniej 3 letni staż pracy w Zakładzie Pracy.

§ 3

1. Kandydat na Społecznego Inspektora Pracy – nie może zajmować stanowiska
Kierownika Zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio
podległego Kierownikowi Zakładu Pracy oraz, o którym mowa w art. 32. ust. 5
ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych.

2. Kandydować i zostać wybranym na Społecznego Inspektora Pracy – może być
pracownik Zakładu Pracy, który jest członkiem Związku Zawodowego
działającego na terenie GEDIA POLAND Sp. z o.o.

3. Zgłoszenie kandydatów na WSIP można dokonywać do 28 stycznia 2019 r. włącznie
u członka Komisji Wyborczej.

§ 4

Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi Zakładu bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz bez względu na staż pracy w Zakładzie.

§ 5

1. Wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy – dokonuje zebranie
Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy – w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów ogółu wybranych WSIP poprzez wrzucenie do urny
otrzymanej od Komisji Wyborczej – kartki, na której wpisuje się nazwisko
jednego Kandydata, na którego oddaje głos.

2. Wyboru Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy – dokonują pracownicy
danego Wydziału (obszaru) – w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów poprzez wrzucenie do urny otrzymanej od Komisji Wyborczej – kartki, na której
wpisuje się nazwisko jednego Kandydata z danego Wydziału (obszaru) , na którego
oddaje głos.

3. Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy pełni funkcję Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy na Wydziale na którym został wybrany.

§ 6

Z przeprowadzonych wyborów, o których mowa w § 5 – sporządza się protokół,
w którym umieszcza się imię i nazwisko wybranego Społeczny Inspektor Pracy,
który to protokół podpisują Członkowie Komisji przeprowadzającej wybory.

§ 7

W skład Komisji Wyborczej Społecznych Inspektorów Pracy – wchodzi:
– Przewodniczący Organizacji Zakładowej nr 04-023 OPZZ „Konfederacja Pracy”
w Gedia Poland Sp. z o.o. lub osoba przez niego upoważniona,
– Przewodniczący NSZZ PGP lub osoba przez niego upoważniona,
– Pełnomocnik Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „ALTERNATYWA” lub osoba przez niego upoważniona,
– Osoba wyznaczona przez Zarząd GEDIA POLAND Sp. z o.o.

Nie wyznaczenie Osoby przez Zarząd GEDIA POLAND Sp. z o.o. – nie wstrzymuje pracy Komisji.

§ 8

Do zgłaszania kandydatur na Społecznego Inspektora Pracy – uprawnieni są wszyscy pracownicy GEDIA POLAND Sp. z o.o. – według postanowienia § 5.

1. Każdy pracownik może zgłosić tylko jednego kandydata na WSIP.
2. Zgłoszenie kandydata na SIP – jest ważne, jeżeli kandydat wyrazi zgodę.
3. Kandydat, który sam zgłosi swoją kandydaturę na SIP – nie ma obowiązku
wyrażania zgody na kandydowanie.
4. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą zgłaszać kandydatów na
Społecznego Inspektora Pracy (SIP).
5. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą startować w wyborach na Społecznego Inspektora Pracy (SIP).

§ 9

Pracownicy Zakładu w terminie jednego tygodnia poprzedzającego wybory WSIP zostaną poinformowani w sposób przyjęty w Zakładzie Pracy o lokalu, w którym Komisja Wyborcza będzie przeprowadzała wybory WSIP.

§ 10

1. Po zakończeniu głosowania tajnego na WSIP – Komisja Wyborcza przystępuje
do liczenia głosów i sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów
Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy i podaje go do wiadomości
Pracowników wszystkich Wydziałów.
2. Po zakończeniu głosowania tajnego na ZSIP – Komisja Wyborcza przystępuje
do liczenia głosów i sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy i podaje go do wiadomości
Pracowników Zakładu.

3. Wybór Społecznego Inspektora Pracy – następuje po uzyskaniu przez jednego z
kandydatów zwykłej większości głosów.

§ 11

Kadencja Społecznego Inspektora Pracy trwa cztery lata. Nie wprowadza się ograniczenia w przypadku kandydowania na kolejne kadencję.

§ 12

Wybory Wydziałowych Społecznych Inspektorów Pracy przeprowadzone zostaną:

1) Nowa Sól ul. Staszica – w dniu 29.01.2019 r. w godzinach:
13.00 – 15.00 i 21.00 – 23.00
2) Nowa Sól ul. Przemysłowa – w dniu 30.01.2019 r. w godzinach:
13.00 – 15.00 i 21.00 – 23.00

Wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy przeprowadzone zostaną
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wyborów WSIP.

§ 13

Do kwestii nie objętych niniejszym Regulaminem – mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1983 roku o społecznej inspekcji pracy.

Członkowie naszej organizacji związkowej mają możliwość pozyskania kart rabatowych LOTOS PALIWA.

Karta umożliwia tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS OPTIMA.

Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty na paliwo:

  • Olej napędowy Dynamic – 15 gr/litr
  • Benzyna PB 98 Dynamic – 15 gr/litr
  • Benzyna PB 95 – 10 gr/litr
  • Olej napędowy ON – 10 gr/litr
  • LPG – 7 gr/litr

Rabaty na towary i usługi:

  • Myjnia – 15%
  • Cafe Punkt – 10%
  • Oleje i płyny do spryskiwaczy – 10 %

Dodatkowy rabat 5 gr na litrze każdego paliwa na stacjach MOP przy autostradach.

Karty dedykowane są tylko dla członków naszej organizacji związkowej.

W celu wypełnienia wniosku o kartę prosimy o wizytę w naszym biurze.
Wcześniej prosimy kontaktować się z przewodniczącym Dariuszem Konrad, który dostępny jest pod nr telefonu 667 791 129.