Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: maj, 2017

 

Na wniosek zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. negocjacje płacowe prowadzone pomiędzy związkami zawodowymi działającymi na terenie Gedia Poland a zarządem Spółki nie były jawne.

Pojawiło się wiele spekulacji i niedomówień, dlatego postanowiliśmy w skrócie przedstawić stan faktyczny.

Na wstępie zaznaczamy, że od dzisiaj relacje z przebiegu wszystkich spotkań pomiędzy naszą organizacją a zarządem Gedia Poland będą dostępne na naszej stronie internetowej.

Zaproponowany w Porozumieniu termin podwyżek to 01.07.2017.

Dlatego zastanawiające powinno być dla wszystkich pracowników stanowisko zarządu Gedia Poland wywierające na organizacjach związkowych presję czasu. Szantażuje się nas, że jak do 31.05.2017 nie podpiszemy porozumienia, to oferta zarządu jest nieważna.
Co takiego ma się wydarzyć w czerwcu, że już dzisiaj musimy podpisać porozumienie, skoro i tak obowiązywać ma ono od przyszłego miesiąca?

W zaproponowanym projekcie Porozumienia w pkt III a.) proponuje się zapis o zmianie widełek premii OEE zgodnie z dziewięcioma załącznikami.

Tylko „zapomniano” przedstawić nam, jak i reszcie załogi tychże załączników.
Mamy podpisać coś, czego nikt, oprócz zarządu Gedia Poland, nie widział na oczy?
Kto zagwarantuje nam, że zapisy załączników nie obniżą wypłacanych premii OEE?
Kto zagwarantuje, że zapisy załączników w ogóle pozwolą na wypłacanie jakichkolwiek premii?
Doświadczenia z poprzednich lat, nakazują nam zachować szczególną ostrożność przy podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów.

Ponadto wmawia się pracownikom pracującym w systemie czterobrygadowym i systemie przesuniętego tygodnia, że obniżenie wskaźnika nie spowoduje obniżenia ich dodatku. Obniżenia ich nie spowodują, ale będzie mniejszy niż ten, jaki otrzymaliby pracownicy zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania.

Przykład: pracownik ze stawką zasadniczą 3000 zł brutto po podwyżce, przy obecnych zasadach otrzymałby dodatek w kwocie 714,29 zł, zaproponowany dodatek w nowej formie wyniósłby 642,86 zł. Jak łatwo wyliczyć jest to kwota 71,43 zł mniejsza, o którą to kwotę mniejszy będzie dodatek wypłacany co miesiąc.

Zarząd Gedia Poland postanowił skłócić załogę, poprzez wmawianie pracownikom systemu pracy poniedziałek – piątek, że obniżenie wskaźnika dodatku jest sprawiedliwe.

Jako odpowiedzialna organizacja związkowa nie możemy doprowadzić do tego, że znacznej części załogi, są pomniejszane zapisy w Regulaminie Wynagradzania dotyczące ich wynagrodzeń.
Musimy dbać o dobro każdego pracownika Naszej Firmy.

Powracając do przebiegu negocjacji. Nasza wstępna propozycja to, podniesienie stawki zasadniczej o 400 zł brutto oraz zapis w Regulaminie Pracy o nieplanowaniu pracy w dni świąteczne dla pracowników systemu czterobrygadowego.
Po długich i wyczerpujących spotkaniach strony ustaliły, że stawka zasadnicza wzrośnie o 300 zł brutto. Zrezygnowaliśmy z zapisu w Regulaminie Pracy o nieplanowaniu pracy w dni świąteczne. Niestety zarząd Gedia Poland postanowił kosztem części pracowników, sfinalizować część podwyżki.

Podczas ostatniego spotkania, zaproponowaliśmy, aby treść tegorocznego porozumienia zamknąć w jednym zdaniu:

Od 1 lipca 2017 r,, każdemu pracownikowi Gedia Poland podnosi się wynagrodzenie zasadnicze o 300 zł brutto”.

Na taką propozycję zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. nie wyraził zgody. Proponując w zamian podpisanie porozumienia w formie zaproponowanej przez zarząd Gedii, ale nie informowanie załogi o treści porozumienia.

Skrócona propozycja zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. po negocjacjach.

– z dniem 01.07.2017 r. wzrost stawki zasadniczej o 300 zł brutto.

– osoby objęte premią OEE opisaną w szczególności Porozumieniami z dnia; 30.01.2014, 21.08.2015, 29.06.2016 i wszystkimi innymi Porozumieniami wprowadza się takie zmiany, że zwiększa się stawkę zasadniczą o 225 zł brutto miesięcznie. Tabele premiowe zredukowane będą do max. stawki 2,69.

– z dniem 01.07.2017 r. z Regulaminu Wynagrodzenia skreślona zostaje premia motywacyjna UPM. Dla osób, które dotychczas miały wypłacane taką premię oznacza to włączenie jej do stawki zasadniczej: a) w pełnej wysokości dla osób objętych dotąd premią niższą niż 400 zł brutto. b) dla osób objętych kwota 400 zł brutto włączenie 50% do stawki zasadniczej, a pozostałe 50 % do dodatku funkcyjnego, dla osób, które nie otrzymują dodatku funkcyjnego cała kwota 400 zł włączona zostaje do stawki zasadniczej.

– W związku ze zwiększeniem stawki zasadniczej na czas od 01.07.2017 do 30.06.2018 w Regulaminie Wynagradzania Gedia Poland Sp. z o.o. ulega zmianie § 6 pkt. 1:
a). podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:
„za cały miesiąc pracy w systemie obejmującym grafikiem pracę w niedziele dodatek wyliczony według zasad: stawka zasadnicza dzielona przez 21 (średnia miesięczna ilość dni roboczych w roku) i mnożona przez 4,5, ale nie mniej 400 zł brutto.”
b) podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ za cały miesiąc pracy w systemie obejmującym grafikiem pracę z dodatkowym dniem wolnym od pracy innym niż sobota, dodatek wyliczony według zasad stawka zasadnicza dzielona przez 21 (średnia miesięczna ilość dni roboczych w roku) i mnożona przez 2,25 , ale nie mniej 200 zł brutto.”
c) w szczególnych przypadkach gdy po uwzględnieniu zmian struktury wynagrodzenia, regulacja opisana w punktach a) i b) doprowadzi do zmniejszenia wysokości dodatku, Zarząd w drodze indywidualnych regulacji poprzez wzrost stawki zasadniczej zrekompensuje powyższe zjawisko.

1.Nasza organizacja przychyla się do wynegocjowanej podwyżki stawki zasadniczej o 300 zł brutto dla każdego pracownika.

2.W zamian za czasowe wprowadzenie współczynników 4,5 i 2,25 nasza organizacja proponuje podniesienie nagrody za dyspozycyjność do 250 zł.
W przeciwnym wypadku nie zgadzamy się na wprowadzenie zmian
w Regulaminie Wynagradzania Gedia Poland Sp. z o.o. dotyczących czasowej obniżki współczynników dodatku do wynagrodzenia za pracę w systemie czterobrygadowym i przesuniętym tygodniu.

Dzisiaj o godz. 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie podwyżki płac.

Kolejne spotkanie negocjacyjne za nami.

Nasze stanowiska w dalszym ciągu odbiegają od siebie.

Kolejne spotkanie odbędzie się za dwa dni, dlatego na prośbę zarządu Gedia Poland
o szczegółach negocjacji poinformujemy po czwartkowym spotkaniu.

Niezależnie od prowadzonych negocjacji płacowych, zarząd naszej organizacji zaproponował, aby w najbliższych dniach spotkać się z zarządem Gedia Poland
i omówić dwa bardzo ważne z perspektywy pracowników tematy.

Po pierwsze, chcemy, aby w dni, gdy temperatura na hali produkcyjnej przekracza 30 stopnie, wprowadzić dodatkową 10-minutową przerwę.

Po drugie, pracownikom, którzy chcą honorowo oddać krew, przyznawać premię za dyspozycyjność w dzień nieobecności w pracy z ww. powodu.

O wyniku rozmów poinformujemy na naszej stronie.