Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: wrzesień, 2015

Dzisiaj zwróciliśmy się do zarządu Gedia Poland w temacie nie przestrzegania na terenie naszego zakładu pracy przepisów mówiących o ręcznych pracach transportowych.
W piśmie piszemy:
Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. zawiadamia, że na terenie Naszego Zakładu Pracy notorycznie łamana są przepisy BHP dotyczące ręcznych prac transportowych.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim
o twardej nawierzchni nie może przekraczać 450 kg na pracownika, łącznie z masą wózka. Dodatkowe przepisy mówią, że dopuszczalna masa jaka może przemieszczać kobieta, nie może przekraczać 80 kg.
Jak stwierdzili Inspektorzy Społecznej Inspekcji Pracy w dniu
18 września 2015 r. podczas obchodu Wydziału W – 2 na wielu stanowiskach przepisy te są łamane.
Wielokrotnie na spotkaniach z zarządem Gedia Poland poruszaliśmy temat bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie naszego zakładu pracy. Za każdym razem słyszeliśmy, iż służba SIP tak naprawdę w naszej firmie jest zbyteczna. Słyszymy, że do utrzymania porządku i przestrzegania przepisów zatrudniamy odpowiednie służby. A mimo tego , iż kierownik działu BHP doskonale wie o tym, że w/w przepisy są cały czas łamane nie ma i nie było żadnej interwencji ze strony jego działu, aby przepisy obowiązujące nie były naruszane.

Dlatego oczekujemy natychmiastowej reakcji ze strony zarządu Gedia Poland Sp. z o.o., aby wyeliminować w/w zjawisko.
W razie braku reakcji z Państwa strony, będziemy zmuszeni zawiadomić odpowiednie Instytucje Państwowe.”.

Kopie pisma wysłaliśmy do zarządu w Niemczech.

Zaniepokojeni sytuacją jaka ma miejsce na naszym rynku pracy, wystosowaliśmy pismo do zarządu Naszej Firmy w którym piszemy:

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia Poland Sp. z o.o. jest dalece zaniepokojony sytuacją jaka ma miejsce na lokalnym rynku pracy. Jak powszechnie wiadomo, w nadchodzącym 2016 roku,
w naszym rejonie powstanie ponad 1000 nowych miejsc pracy.
To co nas martwi to fakt, że w Naszej Firmie tak naprawdę nie mamy żadnych instrumentów, które pozwalałyby nam myśleć, iż doświadczeni i wyszkoleni pracownicy Naszej Spółki, nie będą budować potęgi sąsiadujących z nami zakładów pracy. Mimo naszych obaw wyrażanych podczas ostatnich negocjacji płacowych, zarząd Gedia Poland nie podjął żadnych kroków, aby zabezpieczyć się przed migracją Naszych wieloletnich pracowników. Na domiar złego, działania jakie prowadzone są chociażby na Wydziale W2, gdzie pracownikom podczas ich przerwy (dodatkowa przerwa na stanowisku 100% kontroli) kierownik zmianowy zabrania wstępu do palarni, prowadzą do jeszcze większego niezadowolenia załogi. W naszej ocenie jest to nic innego jak nękanie pracowników przez przełożonych. To co nas jeszcze bardziej smuci, to fakt, iż mimo naszej interwencji sytuacja nie uległa zmianie. A wręcz przeciwnie. Pracownicy na pozostałych dwóch zmianach, również nie mogą korzystać
z palarni podczas przysługującej im przerwy.
To co również zaznaczyliśmy podczas w/w negocjacji, firmy
z naszego regionu już dawno zrównały się z nami pod względem płac. Już nie jesteśmy najlepszym płatnikiem na rynku. A co za tym idzie, nasi wieloletni pracownicy opuszczają nasze szeregi.
I to co wydaje się najgorsze, nie dotyczy to pracowników najmniej opłacanych, ale na wszystkich szczeblach. Począwszy od kadry zarządzającej a skończywszy na pracownikach linii produkcyjnej.
Większość Naszych Pracowników, co wykazała nasza ankieta, jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń. A jak dowodzą badania, pracownik niezadowolony ze swojego wynagrodzenia wykonuje tylko minimum z zakresu swoich obowiązków. Pracownicy skupiają się tylko i wyłącznie na negatywnych aspektach związanych z pracą. Nie identyfikują się, jak to miało miejsce jeszcze parę lat temu, z zakładem pracy.
Wymagamy od Naszej Załogi poprawy efektywności i produktywności.
W zamian nie okazujemy im należytego szacunku.
Sposób oceny pracowników jak i wysokość regulacji przynosi skutek, o którym mówiliśmy podczas naszych spotkań.
Pracownicy są sfrustrowani i niezadowoleni. Mimo zapewnień w tym roku również nie zostali poinformowani o ocenie jaką wyznaczył im przełożony. A co za tym idzie, coraz głośniej wyrażają swoją niechęć wobec zarządu Gedia Poland.

Jako odpowiedzialna organizacja związkowa postanowiliśmy po raz kolejny zwrócić uwagę na nadchodzące zagrożenia
i wyzwania jakie niesie nadchodzący czas.
Zadajemy również pytania:

Jakie narzędzie i działania zamierza wprowadzić zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. aby zapobiec wzrastającej fali niezadowolenia załogi?

Jakie narzędzia i działania będą wprowadzone, aby zatrzymać doświadczonych pracowników w Naszej Firmie?”.

Kopię pisma wysłaliśmy do zarządu w Niemczech.

Według GUS w 2014 roku do organizacji związkowych należało 1,6 mln osób, czyli 11% spośród wszystkich pracujących, 17% zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i 19% pracowników przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób.

Można też dostrzec wyraźne zróżnicowanie w poziomie uzwiązkowienia w zależności od branży. Najwyższy poziom uzwiązkowienia jest w branży górnictwa i wydobywania – 72%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 31%, w edukacji – 24%, w transporcie i gospodarce magazynowej – 24%,
w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 21%. Z drugiej strony w branżach, gdzie dominują umowy cywilno-prawne, jak w budownictwie czy handlu, poziom uzwiązkowienia nie przekracza 5%.

Ponadto z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku pracowników zatrudniało jedynie 2% związków zawodowych. Koszty działalności 64% organizacji związkowych nie przekraczały 5 tys. zł rocznie. Tylko w 1% organizacji związkowych koszty funkcjonowania przekraczały 500 tys. zł. Działalność gospodarczą w 2014 roku prowadziło zaś jedynie 0,6% organizacji związkowych. Ponad 99% związków zawodowych utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich.

GUS podaje też, że w zaledwie w 27% zakładów spośród tych, w których działają związki zawodowe, istnieje więcej niż jedna organizacja związkowa, a tylko w 1% zakładów funkcjonuje co najmniej 5 takich organizacji. W ponad 70% przedsiębiorstw funkcjonowała tylko jedna organizacja związkowa.

Wreszcie GUS podaje, że dwie główne formy statutowej działalności związków zawodowych to „reprezentowanie i obrona praw członków jednostki lub grup innych ludzi” – 98% organizacji związkowych.

Raport NIK obalają więc antyzwiązkowe stereotypy rozpowszechniane przez część polityków i dziennikarzy.

Po pierwsze dotychczasowe raporty dotyczące działalności związków zawodowych przedstawiane przez liberalnych polityków i antyzwiązkowe media, były nieprawdziwe
i opierały się na manipulacjach.

Po drugie, poziom uzwiązkowienia w Polsce nie odbiega od średniej wysoko rozwiniętych krajów należących do OECD. Natomiast w dużej części przedsiębiorstw założenie związku zawodowego jest bardzo trudne, a często niemożliwe. Tam, gdzie związki zawodowe mogą swobodnie działać, stopień uzwiązkowienia często przekracza 50%. Ponadto, jak informuje GUS, „związki zawodowe są drugą co do liczebności zbiorowością sektora non-profit”. Stanowimy więc jeden z głównych filarów społeczeństwa obywatelskiego
i demokracji.

Po trzecie, wbrew przekazowi antyzwiązkowych mediów, związki zawodowe nie prowadzą działalności gospodarczej, a bardzo nikły ich ułamek ma pracowników etatowych.

Po czwarte, związki zawodowe wcale nie są rozdrobnione, a w zdecydowanej większości zakładów funkcjonuje jedna organizacja związkowa.

Wreszcie po piąte, związki zawodowe wcale nie są skupione na dbaniu o wąsko pojmowany interes własny, a ich główną formą działalności jest nieodpłatna walka
o prawa pracownicze całej załogi.

W związku z powyższymi danymi OPZZ oczekuje sprostowań od antyzwiązkowych polityków i dziennikarzy, którzy rozpowszechniali nieprawdziwe informacje na temat organizacji związkowych.

Piotr Szumlewicz, biuro prasowe OPZZ

Otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących porozumienia płacowego jakie podpisaliśmy
w dniu 21 sierpnia 2015 r. Dlatego postanowiliśmy w kilku punktach objaśnić czym to porozumienie różni się od propozycji zarządu Gedia Poland Sp.z o.o.

  1. Propozycja zarządu naszej spółki, aby skrócić przerwę śniadaniową z 25 minut
    do 15 minut.

Stanowczy sprzeciw naszej organizacji, skutkuje tym, że przerwa w naszym zakładzie pracy nadal wynosi 25 minut. Choć Kodeks Pracy mówi o 15 minutowej przerwie. Jednakże uważamy, że w większości przypadków, odległości między halami produkcyjnymi a stołówką są tak duże, że pracownicy produkcji nie mieliby możliwości, aby spokojnie zjeść posiłek
i napić się ciepłej herbaty bądź kawy.

  1. Podniesienie celów OEE/LLE na wszystkich obszarach produkcyjnych.

W propozycji zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. nie ma żadnego zapisu mówiącego,
że podniesione mają być również stawki obu premii. Jak łatwo policzyć podniesienie progu premii OEE/LLE o 1% skutkuje obniżeniem wynagrodzenia
o 47 zł. miesięcznie.
To dzięki staraniom związków zawodowych na wszystkich obszarach
(z wyjątkiem pras korbowych, gdzie poziom OEE został dostosowany do osiąganych wyników) tabele premii OEE/LLE zostały na tym samym poziomie.
A wydłużony został zakres i stawki w/w premii.
Tym samym, gdy poprawione zostaną wyniki, pracownicy na danym obszarze mają szansę otrzymać dodatkowo 87 zł. premii więcej niż obecnie.

  1. Nagroda za dyspozycyjność.

Jednym z naszych głównych postulatów, to wpisanie „nagrody za dyspozycyjność” do Regulaminu Wynagradzania. Wszyscy pamiętamy posunięcie zarządu naszej firmy w grudniu zeszłego roku. Gdzie po podpisaniu porozumienia płacowego natychmiast obniżono „nagrodę za dyspozycyjność”
o 50 zł. Dlatego, aby zapobiec takim praktykom w przyszłości upieraliśmy się przy wpisaniu jej do Regulaminu Wynagradzania. Dzięki temu mamy pewność , że zarząd Gedia Poland nie będzie „regulował” naszych wynagrodzeń.
Przy okazji udało się wynegocjować dodatkowo 800 zł. tejże premii. (4 x 100 zł. nagrody kwartalnej oraz 2 x 200 zł. nagrody półrocznej).

  1. Regulacja stawek zasadniczych.

Zarząd Gedia Poland stał na stanowisku, że skoro w roku 2014 nie zaistniało zjawisko inflacji, to zarząd nie widzi podstaw do podniesienia wynagrodzeń pracowników naszej spółki. Mało tego, ponieważ w ubiegłym roku była deflacja, to jeden z członków zespołu negocjacyjnego ze strony pracodawców zaproponował obniżenie stawek zasadniczych.

My uważamy, że jeżeli chcemy utrzymać pracowników wyszkolonych w naszej firmie, musimy systematycznie podnosić ich wynagrodzenia. Niestety minęły już czasy, gdzie byliśmy najlepszym płatnikiem na rynku. Sąsiadujące firmy zrównały wynagrodzenia swoich pracowników do naszych wynagrodzeń. I aby powstrzymać odpływ pracowników do innych firmy, proponowaliśmy podniesienie stawek zasadniczych o 3-5%.
Jednak jak to w życiu bywa, musieliśmy pójść na kompromis. Dlatego regulacja odbywa się na niższym poziomie niż to zakładaliśmy. I mimo, iż naszym zdaniem, regulacja w zaproponowanej przez zarząd firmy formie (25% słabych pracowników; 50% średnich pracowników; 25% dobrych pracowników) jest błędem. I przyniesie więcej nieporozumień wśród załogi niż zysków, zarząd Gedia Poland upierał się przy tym rozwiązaniu.
Próbowaliśmy dowiedzieć się dlaczego tak mocno upierają się przy takim modelu regulacji. Jednakże nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi.
Z niezrozumiałych dla nas przyczyn zarząd naszej firmy uważa, że to jest najlepsze rozwiązanie.

Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. proponował również „program lojalnościowy” mówiący
o wirtualny kontach, gdzie pracownicy odkładane mieliby 100 zł. miesięcznie. I po okresie 36 miesięcy w czerwcu 2018 r. wypłacono by im po 3600 zł. brutto. Jednak w zamian oczekiwano, że przychylimy się do skrócenia przerwy śniadaniowej i wyrazimy zgodę na podniesienie poziomów premii OEE/LLE bez podniesienia stawek premii.
W sytuacji, gdy nie wyraziliśmy zgody na takie rozwiązania, zarząd Gedia Poland wycofał się z propozycji utworzenia „programu lojalnościowego”.

Ponadto zgodnie z porozumieniem, pracownicy z wynagrodzenie za miesiąc wrzesień otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 3,5% stawki zasadniczej.
To co jest również ważne, a o czym „zapomniał” zarząd Gedia Poland przedstawiając swój projekt porozumienia, to zapis mówiący, że kolejna regulacja płac wejdzie w życie od 1 lipca 2016 r.