Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: marzec, 2015

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego organizuje wyjazd na manifestację, która odbędzie się w sobotę 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Koszty związane z wyjazdem (przejazd, ubezpieczenie i ciepły posiłek) pokrywa organizator.

Osoby chętne (nie koniecznie związkowcy i nie koniecznie pracownicy Naszej Firmy), proszone są o zgłoszenie się do biura naszej organizacji. Zgłoszenie można również przesłać na nasz adres e-mail : opzzkpgedia@wp.pl podając: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz nr telefonu. Dane są niezbędne w celu ubezpieczenia osób wyjeżdżających.

Celem manifestacji jest przedstawienie postulatów jakie zgłasza Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:

 • Szybki wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 • Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.

 • Wycofania anty pracowniczych zmian w Kodeksie Pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.

 • Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów oraz patologicznego samozatrudnienia.

 • Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.

 • Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.

 • Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem.

 • Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.

 • Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.

 • Bardziej sprawiedliwy podział wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.

 • Wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

 

O szczegółach wyjazdu będziemy informować osoby zainteresowane.

Zapraszamy do wzięcia udziału w manifie, bo postulaty OPZZ dotyczą nas wszystkich.

 

Art 943 Kodeksu Pracy mówi o tym, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.

Dlatego Nasza Organizacja wraz ze Społeczną Inspekcją Pracy w Gedia Poland Sp. z o.o. wystąpiła z zapytaniem , jakie działania zarządu Naszej Firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostały wprowadzone w Naszym Przedsiębiorstwie, które wypełniają postanowienia w/w artykułu?

 

Odpowiedź zamieścimy na stronie internetowej.

Pracownicy Naszej Firmy, którzy chcą otrzymać zapomogę w związku ze wzmożonymi wydatkami świątecznymi, muszą złożyć podanie do dnia 30 marca 2015 r.

Oświadczenia dostępne są u liderów, oraz w Dziale Kadr.

Wypełnione wnioski wrzucamy do urny, która znajduje się na II piętrze przy szatniach lub w Dziale Kadr

 

Na spotkaniu które odbyło się dniu dzisiejszym, ustaliliśmy, że pracownicy Naszej Firmy
w najbliższy dniach otrzymają wnioski na zapomogę związanych ze wzmożonymi wydatkami związanymi ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.

Propozycja związków zawodowych jest taka, aby pracownicy u których przychód na członka rodziny wynosi:

 • do 1000 zł. – otrzymali 400 zł.
 • od 1001 do 2000 zł. – otrzymali 300 zł.
 • od 2001 do 3000 zł. – otrzymali 250 zł.
 • Pow. 3001 zł. – otrzymali 200 zł.

 

W kwestii zmiany Regulaminu ZFŚS zaproponowanej przez przedstawicieli działu kadr (ankieta) zarząd Naszego Związku postanowił, że w związku z tym, iż kwoty zamieszczone na ankiecie są kwotami proponowanymi, tak więc mogą ulec zmianom, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w najbliższych tygodniach, poruszony będzie temat przeprowadzonej ankiety.

Członkowie Naszej Organizacji będą mogli wypowiedzieć się na temat zaproponowanych zmian, i wspólnie podejmiemy decyzję jakie stanowiska zająć ma Nasza Organizacja
w w/w kwestii.

W dniu 7 marca związki zawodowe działające na terenie Gedia Poland Sp. z o.o. wystąpiły do zarządu Naszej Firmy o wypłatę zapomóg związanych ze wzmożonymi wydatkami związanymi ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.

W dniu jutrzejszym o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie dotyczące podziału środków na w/w cel.

Informacja o spotkaniu zamieszczona będzie na naszej stronie internetowej.