Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: listopad, 2014

Na spotkaniu w dniu 24listopada 2014 r. uzgodnione zostało wspólne stanowisko Zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. oraz związków zawodowych – OPZZ „Konfederacja Pracy”, OZZ „Alternatywa” oraz NSZZ PGP.
W roku 2014 regulacja obejmuje osoby zatrudnione przed 01.01.2014, pozostające w zatrudnieniu w Gedia Poland Sp. z o.o. w dacie 24.11.2014 r. i realizowana jest według następujących zasad:

1. Bezpośredni przełożony (kierownik, koordynator lub lider) ocenia podległy mu zespół w oparciu o wszelkie dostępne mu dane (np. przyznaną premię motywacyjną za ostatnie 12 miesięcy, ocenę własną i inne) i wnioskuje regulację do stawki zasadniczej brutto według widełek:
a. dla pracowników otrzymujących premię OEE/LLE/PPP oraz motywacyjną średnia regulacja
w zespole nie może przekraczać stawki 2,5 % stawki zasadniczej i może się zawierać w przedziale od 0,9% do 5,0%. Średnią liczymy z ilorazu sumy procentowych regulacji w zespole przez ilość pracowników.
b. dla pracowników nie otrzymujących w/w premii, średnia regulacja w zespole nie może przekraczać 1,6% stawki zasadniczej i może się zawierać w przedziale od 0,9% do 5,0%.
Średnią liczymy z ilorazu sumy procentowych regulacji w zespole przez ilość pracowników.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przełożony może rekomendować regulację indywidualną przekraczającą granicę 5,0%.

3. Każdy pracownik objęty porozumieniem otrzyma dodatkowo 55 zł. Brutto (pięćdziesiąt pięć złotych) do stawki zasadniczej.

4. Łączna kwota regulacji jest zatem sumą wyliczeń z punktu 1 i 3 w kwotach brutto.

5. Każdy pracownik objęty porozumieniem otrzyma dodatkowo 200 zł. (dwieście złotych) brutto tytułem nagrody płatną wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad 2014 r.

6. Powyższa regulacja wchodzi w życie od dnia 01.11.2014 r

7. Niniejsze porozumienie wyczerpuje roszczenia związane z negocjacjami stron i cofa oświadczenie w zakresie sporu zbiorowego wskazane przez OPZZ „Konfederacja Pracy”
w piśmie z dnia 14 listopada 2014 r.

Dyrektor podpisał propozycję związków zawodowych działających na terenie Gedia Poland Sp. z o.o., aby w okresie wzmożonych wydatków związanych ze Świętami Bożego Narodzenia wypłacić zapomogi. Zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS świadczenie dla osób posiadających dzieci:

-górna granica wieku to 16 lat,

-lub 25 lat gdy dziecko pobiera naukę w trybie dziennym.

-bez względu na wiek gdy posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Świadczenie wypłacane tylko na wniosek pracownika złożony do 10.12.2014.

 

Ponadto wypłacone będą zapomogi dla wszystkich pracowników Gedia
Poland Sp. z o.o., którzy w terminie do dnia 10.12.2014 złożą wniosek w dziale kadr.

 

Oba świadczenia wypłacone będą do dnia 19.12.2014 r.

Przypominamy, że pracownicy którzy chcą skorzystać z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do aktywności kulturalno – oświatowej, bądź sportowo – rekreacyjnej, do dnia 5 grudnia 2014 r. powinni złożyć w dziale kadr Załącznik nr 4
do Regulaminu ZFŚS Gedia Poland Sp. z o.o. .

Spotkanie dotyczące podwyżek płac, które odbyło się w dniu wczorajszym w obecności mediatora, przyniosło mały przełom w naszych negocjacjach.
Dyrektor zmodyfikował swoją ofertę dotyczącą podwyżek.
Dyrektor zaproponował dla pracowników zatrudnionych przed 01.01.2014 r.:
podniesienie stawki zasadniczej według oceny przełożonego .
– dla pracowników otrzymujących premię OEE,PPP,LEE średnia w grupie 2,5 %
– dla pracowników administracji średnia w grupie 1,6 %.
Dodatkowo każdy uprawniony pracownik otrzyma 45 zł.

Nasza organizacja i OZZ „Alternatywa” nie wyraziły zgody na takie rozwiązanie.

Kolejne spotkanie z udziałem mediatora zaplanowano na poniedziałek 24 listopada na godzinę 15.00.

Otrzymaliśmy na piśmie propozycje Dyrektora dotyczącą podwyżki płac pracowników Gedia Poland Sp. z o.o..
Tak więc weźmiemy udział w dzisiejszym spotkaniu.