Sorry, there are no polls available at the moment.

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Wiadomości z miesiąca: luty, 2013

 

Pracownik, którego dziecko nie ukończyło czwartego roku życia, może odmówić pracy po godzinach, w nocy, w systemie przerywanym czy poza stałym miejscem pracy. Nawet jeśli nie złożył odpowiedniego oświadczenia.

 

Oznacza to, że pracodawca nie powinien wydawać podwładnemu poleceń w zakazanym zakresie, a jeśli nawet to uczyni a pracownik odmówi, to nie może wyciągnąć wobec pracownika żadnych konsekwencji. Wprawdzie zatrudniony musi realizować polecenia pracodawcy, ale tylko wtedy, gdy mają związek z wykonywana przez niego pracą i nie są sprzeczne z przepisami prawa.

Ten zakaz nie jest jednak absolutny. Możliwa jest bowiem sytuacja, gdy decyzja szefa zostanie zaakceptowana i tym samym utraci przedmiot bezprawności.

Ze wskazanych uprawnień może korzystać tylko jedno z zatrudnionych rodziców.

 

Podczas wczorajszego spotkania, Dyrektor zadeklarował, że jeszcze raz przeanalizuje naszą propozycje dotyczącą podziału środków z ZFŚS.

Temat numer dwa który był poruszany to premia PPP. Dyrektor uważa, że jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków, ponieważ styczeń był pierwszym miesiącem obowiązywania nowego sposobu naliczania premii PPP i według wiedzy Dyrektora wyniki za miesiąc luty będą lepsze.

Jeżeli zaś chodzi o pomoc w zorganizowaniu Świąt Wielkiejnocy. W najbliższych dniach pracownicy będą poproszeni o wypełnienie wniosków dotyczących sytuacji socjalnej ich rodzin. Po zebraniu tych wniosków ustalone będą kwoty jakie pracownicy otrzymają w ramach tejże pomocy.

Na wniosek pracowników zapytaliśmy się o możliwość odrobienia w jedną z sobót dnia 2 maja (przypada w czwartek), tak aby można było wydłużyć weekend majowy. Usłyszeliśmy, że jeżeli będzie taka możliwość (a będzie o to ciężko, ze względu na ciągłość dostaw do naszych klientów) Dyrektor podejmie taką decyzje.

Natomiast nie prawdą jest to, że premię motywacyjną przełożeni mogą nie przyznawać na więcej niż jeden miesiąc. To znaczy, że nikt nie ma prawa odbierać pracownikowi premii motywacyjnej na trzy lub więcej miesięcy. A taką informację otrzymali pracownicy na niektórych działach.

 

Jeśli w piśmie pracodawca wskaże nieprawdziwy powód zwolnienia lub nie poda go wcale, to takie wypowiedzenie umowy będzie bezskuteczne.

 

Zgodnie z art. 30 § 4 k.p. w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia trzeba wskazać przyczynę uzasadniającą taką decyzję. Nie ulega wątpliwości, że jeśli przełożony nie poda powodu rozstania lub poda nieprawdziwa przyczynę, a podwładny odwoła się do sądu, i sąd ustali, że wypowiedzenie angażu terminowego jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wymawianiu umów o pracę – to takie działanie zakończy się przywróceniem do pracy.

 

Praca przy komputerze to dodatkowe obowiązki dla pracodawcy.

Matowy stół i krzesło z pięcioma podporami, z kółkami jezdnymi i regulacją siedziska, to tyko niektóre wymogi dla stanowiska z monitorem ekranowym.

 

Pracodawca musi zorganizować stanowisko pracy z komputerem w taki sposób, aby zachować minimalne wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Kryteria te określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.u nr 148, poz. 973, dalej rozporządzenie). Pracownikiem którego dotyczy to rozporządzenie, jest każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, w tym praktykant i stażysta, używająca w czasie pracy monitor ekranowy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu.

Miejsce z monitorem ekranowym musi zachować minimalne zasady BHP i ergonomii z załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z nim: konstrukcja stołu ma zapewnić ustawienie elementów stanowiska pracy tak, aby łatwo posługiwać się nimi, a preferowana jego powierzchnia jest matowa, klawiatura powinna stanowić oddzielny element wyposażenia, krzesło powinno mieć stabilność (poprzez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową, z kółkami jezdnymi), regulację wysokości siedziska, oparcia oraz pochylnia oparcia, możliwość obrotu o 360 stopni oraz podłokietniki.

Pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych należy również zapewnić co najmniej pięcio minutową przerwę, wliczoną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitorach. Przerwy te są niezależne od innych pauz dla pracowników. Udzielając przerw na mocy rozporządzenia, pracodawca powinien pilnować, aby podczas nich zatrudniony odchodził od monitora, zmieniał pozycję ciała i dał odpocząć oczom.

Na środę 27 lutego na godzinę 16.oo, Dyrektor  zaprosił związki zawodowe na spotkanie dotyczące ZFŚŚ, premii PPP oraz pomocy w zorganizowaniu Świąt Wielkanocnych.

O wynikach rozmów poinformujemy po spotkaniu.