Czy uważasz, że związki zawodowe powinny walczyć o podwyżki tylko dla swoich członków?

Loading ... Loading ...

OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Skrócona propozycja zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. po negocjacjach.

– z dniem 01.07.2017 r. wzrost stawki zasadniczej o 300 zł brutto.

– osoby objęte premią OEE opisaną w szczególności Porozumieniami z dnia; 30.01.2014, 21.08.2015, 29.06.2016 i wszystkimi innymi Porozumieniami wprowadza się takie zmiany, że zwiększa się stawkę zasadniczą o 225 zł brutto miesięcznie. Tabele premiowe zredukowane będą do max. stawki 2,69.

– z dniem 01.07.2017 r. z Regulaminu Wynagrodzenia skreślona zostaje premia motywacyjna UPM. Dla osób, które dotychczas miały wypłacane taką premię oznacza to włączenie jej do stawki zasadniczej: a) w pełnej wysokości dla osób objętych dotąd premią niższą niż 400 zł brutto. b) dla osób objętych kwota 400 zł brutto włączenie 50% do stawki zasadniczej, a pozostałe 50 % do dodatku funkcyjnego, dla osób, które nie otrzymują dodatku funkcyjnego cała kwota 400 zł włączona zostaje do stawki zasadniczej.

– W związku ze zwiększeniem stawki zasadniczej na czas od 01.07.2017 do 30.06.2018 w Regulaminie Wynagradzania Gedia Poland Sp. z o.o. ulega zmianie § 6 pkt. 1:
a). podpunkt 1 otrzymuje brzmienie:
„za cały miesiąc pracy w systemie obejmującym grafikiem pracę w niedziele dodatek wyliczony według zasad: stawka zasadnicza dzielona przez 21 (średnia miesięczna ilość dni roboczych w roku) i mnożona przez 4,5, ale nie mniej 400 zł brutto.”
b) podpunkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ za cały miesiąc pracy w systemie obejmującym grafikiem pracę z dodatkowym dniem wolnym od pracy innym niż sobota, dodatek wyliczony według zasad stawka zasadnicza dzielona przez 21 (średnia miesięczna ilość dni roboczych w roku) i mnożona przez 2,25 , ale nie mniej 200 zł brutto.”
c) w szczególnych przypadkach gdy po uwzględnieniu zmian struktury wynagrodzenia, regulacja opisana w punktach a) i b) doprowadzi do zmniejszenia wysokości dodatku, Zarząd w drodze indywidualnych regulacji poprzez wzrost stawki zasadniczej zrekompensuje powyższe zjawisko.

1.Nasza organizacja przychyla się do wynegocjowanej podwyżki stawki zasadniczej o 300 zł brutto dla każdego pracownika.

2.W zamian za czasowe wprowadzenie współczynników 4,5 i 2,25 nasza organizacja proponuje podniesienie nagrody za dyspozycyjność do 250 zł.
W przeciwnym wypadku nie zgadzamy się na wprowadzenie zmian
w Regulaminie Wynagradzania Gedia Poland Sp. z o.o. dotyczących czasowej obniżki współczynników dodatku do wynagrodzenia za pracę w systemie czterobrygadowym i przesuniętym tygodniu.

Dzisiaj o godz. 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie w sprawie podwyżki płac.

Kolejne spotkanie negocjacyjne za nami.

Nasze stanowiska w dalszym ciągu odbiegają od siebie.

Kolejne spotkanie odbędzie się za dwa dni, dlatego na prośbę zarządu Gedia Poland
o szczegółach negocjacji poinformujemy po czwartkowym spotkaniu.

Niezależnie od prowadzonych negocjacji płacowych, zarząd naszej organizacji zaproponował, aby w najbliższych dniach spotkać się z zarządem Gedia Poland
i omówić dwa bardzo ważne z perspektywy pracowników tematy.

Po pierwsze, chcemy, aby w dni, gdy temperatura na hali produkcyjnej przekracza 30 stopnie, wprowadzić dodatkową 10-minutową przerwę.

Po drugie, pracownikom, którzy chcą honorowo oddać krew, przyznawać premię za dyspozycyjność w dzień nieobecności w pracy z ww. powodu.

O wyniku rozmów poinformujemy na naszej stronie.

Kolejne spotkanie dotyczące płac odbędzie się we wtorek 23.05.2017 r.
o godz. 15.00.