OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 667 791 129
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących porozumienia płacowego jakie podpisaliśmy
w dniu 21 sierpnia 2015 r. Dlatego postanowiliśmy w kilku punktach objaśnić czym to porozumienie różni się od propozycji zarządu Gedia Poland Sp.z o.o.

 1. Propozycja zarządu naszej spółki, aby skrócić przerwę śniadaniową z 25 minut
  do 15 minut.

Stanowczy sprzeciw naszej organizacji, skutkuje tym, że przerwa w naszym zakładzie pracy nadal wynosi 25 minut. Choć Kodeks Pracy mówi o 15 minutowej przerwie. Jednakże uważamy, że w większości przypadków, odległości między halami produkcyjnymi a stołówką są tak duże, że pracownicy produkcji nie mieliby możliwości, aby spokojnie zjeść posiłek
i napić się ciepłej herbaty bądź kawy.

 1. Podniesienie celów OEE/LLE na wszystkich obszarach produkcyjnych.

W propozycji zarządu Gedia Poland Sp. z o.o. nie ma żadnego zapisu mówiącego,
że podniesione mają być również stawki obu premii. Jak łatwo policzyć podniesienie progu premii OEE/LLE o 1% skutkuje obniżeniem wynagrodzenia
o 47 zł. miesięcznie.
To dzięki staraniom związków zawodowych na wszystkich obszarach
(z wyjątkiem pras korbowych, gdzie poziom OEE został dostosowany do osiąganych wyników) tabele premii OEE/LLE zostały na tym samym poziomie.
A wydłużony został zakres i stawki w/w premii.
Tym samym, gdy poprawione zostaną wyniki, pracownicy na danym obszarze mają szansę otrzymać dodatkowo 87 zł. premii więcej niż obecnie.

 1. Nagroda za dyspozycyjność.

Jednym z naszych głównych postulatów, to wpisanie „nagrody za dyspozycyjność” do Regulaminu Wynagradzania. Wszyscy pamiętamy posunięcie zarządu naszej firmy w grudniu zeszłego roku. Gdzie po podpisaniu porozumienia płacowego natychmiast obniżono „nagrodę za dyspozycyjność”
o 50 zł. Dlatego, aby zapobiec takim praktykom w przyszłości upieraliśmy się przy wpisaniu jej do Regulaminu Wynagradzania. Dzięki temu mamy pewność , że zarząd Gedia Poland nie będzie „regulował” naszych wynagrodzeń.
Przy okazji udało się wynegocjować dodatkowo 800 zł. tejże premii. (4 x 100 zł. nagrody kwartalnej oraz 2 x 200 zł. nagrody półrocznej).

 1. Regulacja stawek zasadniczych.

Zarząd Gedia Poland stał na stanowisku, że skoro w roku 2014 nie zaistniało zjawisko inflacji, to zarząd nie widzi podstaw do podniesienia wynagrodzeń pracowników naszej spółki. Mało tego, ponieważ w ubiegłym roku była deflacja, to jeden z członków zespołu negocjacyjnego ze strony pracodawców zaproponował obniżenie stawek zasadniczych.

My uważamy, że jeżeli chcemy utrzymać pracowników wyszkolonych w naszej firmie, musimy systematycznie podnosić ich wynagrodzenia. Niestety minęły już czasy, gdzie byliśmy najlepszym płatnikiem na rynku. Sąsiadujące firmy zrównały wynagrodzenia swoich pracowników do naszych wynagrodzeń. I aby powstrzymać odpływ pracowników do innych firmy, proponowaliśmy podniesienie stawek zasadniczych o 3-5%.
Jednak jak to w życiu bywa, musieliśmy pójść na kompromis. Dlatego regulacja odbywa się na niższym poziomie niż to zakładaliśmy. I mimo, iż naszym zdaniem, regulacja w zaproponowanej przez zarząd firmy formie (25% słabych pracowników; 50% średnich pracowników; 25% dobrych pracowników) jest błędem. I przyniesie więcej nieporozumień wśród załogi niż zysków, zarząd Gedia Poland upierał się przy tym rozwiązaniu.
Próbowaliśmy dowiedzieć się dlaczego tak mocno upierają się przy takim modelu regulacji. Jednakże nie otrzymaliśmy konkretnych odpowiedzi.
Z niezrozumiałych dla nas przyczyn zarząd naszej firmy uważa, że to jest najlepsze rozwiązanie.

Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. proponował również „program lojalnościowy” mówiący
o wirtualny kontach, gdzie pracownicy odkładane mieliby 100 zł. miesięcznie. I po okresie 36 miesięcy w czerwcu 2018 r. wypłacono by im po 3600 zł. brutto. Jednak w zamian oczekiwano, że przychylimy się do skrócenia przerwy śniadaniowej i wyrazimy zgodę na podniesienie poziomów premii OEE/LLE bez podniesienia stawek premii.
W sytuacji, gdy nie wyraziliśmy zgody na takie rozwiązania, zarząd Gedia Poland wycofał się z propozycji utworzenia „programu lojalnościowego”.

Ponadto zgodnie z porozumieniem, pracownicy z wynagrodzenie za miesiąc wrzesień otrzymają jednorazową nagrodę w wysokości 3,5% stawki zasadniczej.
To co jest również ważne, a o czym „zapomniał” zarząd Gedia Poland przedstawiając swój projekt porozumienia, to zapis mówiący, że kolejna regulacja płac wejdzie w życie od 1 lipca 2016 r.

Na początku miesiąca sierpnia zawiadomiliśmy Państwową Inspekcję Pracy, iż w naszej firmie pracownicy maja problemy z otrzymywaniem na czas wypranej i czystej odzieży roboczej. Informowaliśmy PIP o tym, że nie rzadko zdarza się, że pracownicy zmuszeni są do pracy przez kilka tygodni w tej samej odzieży ochronnej.

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Inspektor PIP przeprowadził inspekcję w naszej spółce.
Dzisiaj otrzymaliśmy pisemna notatkę z przeprowadzonej kontroli, w której czytamy między innymi: „…zwrócono pracodawcy uwagę, iż zgodnie z przepisami nie można dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego posiadały właściwości ochronne
i użytkowe, oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie
i odkażanie.”.

Problemy pracowników produkcji dotyczące odzieży roboczej, sygnalizowaliśmy wielokrotnie do zarządu naszej firmy.
Również w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź w której czytamy między innymi: „ ….po zapoznaniu się z problemem Zarząd Gedia Poland Sp. z o.o. zobowiązał kierowników zmianowych, koordynatorów oraz liderów do monitorowania sytuacji w zakresie zabezpieczenia ubrań roboczych dla swoich podwładnych.
W przypadku stwierdzenia wystąpienia braków w odzieży każdy pracownik winien zwrócić się z tym problemem do bezpośredniego przełożonego i sprawa powinna zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki.”.

Mamy nadzieję, iż począwszy od miesiąca września 2015 r. problem dotyczący odzieży ochronnej w naszej spółce w końcu zostanie rozwiązany.

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy porozumienie płacowe.

Zgodnie z jego treścią:

 1. Z dniem 01.08.2015 r. wpisana zostaje do Regulaminu Wynagradzania „nagroda za dyspozycyjność” na obecnych zasadach tz. pracownik spełniający kryteria otrzymywać będzie 100 zł. miesięcznie. Dodatkowo premia poszerzona zostaje o 100 zł kwartalnie oraz 200 zł. za pół roku.
  Czyli na koniec półrocza, pracownik który spełnił kryteria, otrzyma nagrodę w wysokości 400 zł. (100 zł. nagroda za miesięczna + 100 zł. nagroda kwartalna + 200 zł. nagroda półroczna). Wyjątkiem będzie pierwszy okres, gdzie premia kwartalna i półroczna pomniejszona będzie o miesiąc lipiec 2015 r. i wynosić będą odpowiednio 67,50 zł. oraz 167,50 zł.
 2. Wydłużone zostają tabele premii OEE i LLE o 2% z maksymalną stawką na poziomie 4,02 zł.
  do godziny.
 3. U pracowników zatrudnionych przed 01.01.2015 r. zmianie ulegnie stawka zasadnicza.
  Pracownicy będą poddani ocenie przez bezpośrednich przełożonych. I z dniem 01.09.2015 r. otrzymają regulację odpowiednio w wysokości 1%, 2% i 3% stawki zasadniczej.
 4. Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.2015 r. w miesiącu wrześniu 2015 r. otrzymają jednorazowa premię (jako rekompensatę za miesiące lipiec i sierpień 2015 r.) w wysokości
  3,5 % swojej stawki zasadniczej.

Strony uzgodniły, że kolejna regulacja płac odbędzie się 01.07.2016 r.

Na czwartkowym spotkaniu udało nam się ustalić większość punktów, które zawierać ma tegoroczne porozumienie. Do ustalenia pozostało parę detali.
Dyrektor zastrzegł sobie, że chciałby nanieść jeszcze parę swoich sugestii.
Mamy nadzieję, że te poprawki nie zniweczą naszej ponad dwumiesięcznej pracy.

Wczorajsze spotkanie dotyczące regulacji płac Naszych pracowników w nie wielkim stopniu przybliżyło nas do podpisania porozumienia.
Na koniec prawie czterogodzinnego spotkania ustaliliśmy, choć jeszcze nic nie jest podpisane, że w porozumieniu płacowym znajdą się między innymi takie zapisy jak:

 1. Nagroda za dyspozycyjność będzie wpisana do Regulaminu Wynagrodzeń.

 2. Regulacja stawek zasadniczych będzie uzależniona od oceny przełożonego.

 3. Podniesione zostaną poziomy premii OEE, ale w związku z tym podniesione będą również stawki pieniężne tejże premii. Na wszystkich obszarach, poza obszarem Pras Korbowych, „widełki” pozostają w nie zmienionej formie. Dodatkowo podniesiony będzie poziom premii o 15 kroków, czyli o 2%. Maksymalna stawka przy podniesionym progu ma wynosić nie 3,50 zł. jak to ma miejsce obecnie, a 4,02 zł. do każdej przepracowanej godziny.

Do ustalenia pozostało jeszcze kilka kwestii, tak więc kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w dniu jutrzejszym.