OPZZ

"Konfederacja Pracy"
Zakładowa Organizacja Związkowa
nr 04-023 w Gedia Poland
Sp. z o.o. Nowa Sól

Kontakt

Dariusz Konrad
Tel.: 603 289 676
opzzkpgedia@wp.pl
Formularz kontaktowy

Lokalizacja

Biuro organizacji związkowej
OPZZ "Konfederacja Pracy"
znajduje się w budynku biurowym
na II piętrze pokój nr. 5.

Numer konta:
BZ WBK
41 1090 1577 0000
0001 1516 0325

Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych w okresie Świąt Wielkanocnych

Kierownik Kadr pisze: „…. zawiadamiam, że praca w ostatnie dwie godziny Wielkanocnego Poniedziałku oraz w Wielką Sobotę świadczona była tylko i wyłącznie na zasadach dobrowolności.

Nie było takiej sytuacji, żeby ktokolwiek z pracowników został „przymuszany”.

Dodatkowo wyjaśniam, że praca w Wielką Sobotę świadczona jest w wielu dziedzinach życia, m.in. w handlu….”.

 

Chyba należy zostawić to bez komentarza…….

Bo szkoda słów.

W dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do zarządu Naszej Spółki:

„Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia
Poland Sp. z o.o. informuje, że wymiana szafek ubraniowych w szatni męskiej na I pietrze budynku socjalnego spowodowała pogorszenie się warunków BHP pracowników produkcji Naszej Firmy.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129 poz.844) w szatni powinno przypadać 0,5 m2 wolnej przestrzeni podłogi na każdego pracownika korzystającego z tej szatni. Dodatkowo w szatni powinny być zapewnione miejsca siedzące, dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Jako miejsce siedzące nie mogą być stosowane ławki wolno stojące. Szerokość przejść między szafami powinna być nie mniejsza niż 1,5 m Ponadto według w/w Rozporządzenia na każdych dziesięciu pracowników najliczniejszej zmiany, powinna w umywalni przypadać co najmniej jedna umywalka.

Niestety większość szatni pracowniczych w Naszym Przedsiębiorstwie nie spełnia tych wymogów.

Ludzie przychodzący do pracy i wychodzący z niej przebierają się w bardzo nie komfortowych warunkach. Co powoduje niezadowolenie, oraz piętrzenie się napięć Naszej Załogi.

Dlatego oczekujemy, że Zarząd Naszej Spółki przedstawi nam plan działania, jaki zostanie wprowadzony w najbliższym czasie, aby przystosować szatnie pracownicze do wymogów jakie obowiązują
w naszym kraju.

Informujemy, że w przypadku braku reakcji Zarządu Gedia
Poland Sp. z o.o. na w/w problem, zmuszeni będziemy poinformować
o sytuacji odpowiednie komórki instytucji państwowych.

Odpowiedź prosimy przekazać nam w ciągu 10 dni”.

Odpowiedź umieścimy na stronie internetowej.

Wystosowaliśmy pismo do zarządu Naszej Spółki w którym wnioskujemy o zmianę w Regulaminie Wynagradzania dotyczącą premii PPP pracowników Laboratoryjnej Kontroli Jakości.

„Zarząd Organizacji Zakładowej nr 04 – 023 OPZZ „Konfederacja Pracy” w Gedia
Poland Sp. z o.o.wnioskuje o zmianę zapisu Regulaminu Wynagradzania dotyczącą premii PPP pracowników działu Laboratoryjna Kontrola Jakości.
W naszej ocenie wspólnie ustalony zapis zasad przyznawania premii PPP pracownikom w/w działu okazał się błędny i narusza art.183b §1 ust.2 Kodeksu Pracy, mówiący
o naruszeniu zasad równego traktowania między innymi przez niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę.

Uważamy, tak jak podczas ustalania zasad przyznawania premii PPP, że pracownicy działu Laboratoryjna Kontrola Jakości nie mogą odpowiadać za wszystkie reklamacje jakie wystawiają nam klienci zewnętrzni. A tak niestety mówi zapis i tak też w większości przypadków jest. Reklamacje na które dział Laboratoryjnej KJ kompletnie nie ma wpływu obciąża ich premię, co według naszej organizacji jest wysoce niesprawiedliwe.

Dlatego proponujemy, aby pracownicy działu Laboratoryjnej Kontroli Jakości otrzymywali średnią premię OEE w Naszej Firmie”.

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego organizuje wyjazd na manifestację, która odbędzie się w sobotę 18 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Koszty związane z wyjazdem (przejazd, ubezpieczenie i ciepły posiłek) pokrywa organizator.

Osoby chętne (nie koniecznie związkowcy i nie koniecznie pracownicy Naszej Firmy), proszone są o zgłoszenie się do biura naszej organizacji. Zgłoszenie można również przesłać na nasz adres e-mail : opzzkpgedia@wp.pl podając: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL oraz nr telefonu. Dane są niezbędne w celu ubezpieczenia osób wyjeżdżających.

Celem manifestacji jest przedstawienie postulatów jakie zgłasza Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:

 • Szybki wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 • Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.

 • Wycofania anty pracowniczych zmian w Kodeksie Pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.

 • Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów oraz patologicznego samozatrudnienia.

 • Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.

 • Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.

 • Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem.

 • Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.

 • Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.

 • Bardziej sprawiedliwy podział wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.

 • Wprowadzenie systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

 

O szczegółach wyjazdu będziemy informować osoby zainteresowane.

Zapraszamy do wzięcia udziału w manifie, bo postulaty OPZZ dotyczą nas wszystkich.

Życzenia Świąteczne